REGULAMIN REZERWACJI

Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu nieruchomości (nieruchomość/obiekt) położonej w miejscowości Jeziorowskie pod numerem 16, gm. Kruklanki, będącej przedmiotem najmu Centrum Prawa Żywnościowego A.Szymecka-Wesołowska, D.Szostek sp.j.(Wynajmujący), ul. Wiejska 17/6, 00-480 Warszawa wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP: 9512361131, na rzecz Najemcy.

§ 1. Rezerwacja i zaliczka

 1. Wynajmujący oferuje klientom indywidualnym oraz zorganizowanym grupom klientów (dalej Najemcom) usługi krótkotrwałego wynajmu nieruchomości pod adresem Jeziorowskie 16, zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem i warunkami zamieszczonymi na stronie www.jeziorowskie16.pl
 2. Rezerwacja lub najem równoznaczna jest z zapoznaniem się oraz akceptacją postanowień Regulaminu.
 3. W momencie dokonania rezerwacji/najmu umowę najmu krótkoterminowego uważa się za zawartą.
 4. Warunkiem rezerwacji/najmu jest wpłata Zaliczki w wysokości 100% kosztu za wybrany przez Najemcę okres najmu – zgodnie ze wskazaniem systemu rezerwacyjnego lub ustaleniem drogą wymiany e-maili.
 5. Zgłoszenia rezerwacji można dokonać poprzez system rezerwacyjny na stronie www.jeziorowskie16.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 606107400 oraz pocztą elektroniczną pod adres e-mail rezerwacja@jeziorowskie16.pl
 6. W przypadku Anulacji Rezerwacji, która nastąpi najpóźniej na 91 dni przed datą rozpoczęcia pobytu Wynajmujący zobowiązany jest w terminie 21 dni do zwrotu 50% kwoty zaliczki.
 7. W przypadku Anulacji Rezerwacji poniżej 90 dni przed datą przyjazdu zaliczka staje się zadatkiem i nie podlega zwrotowi. Anulacje w takim terminie wiążą się z utratą pełnej kwoty wpłaconej Zaliczki.
 8. Właściwym do rozstrzygania ewentualnych spraw spornych będzie właściwy rzeczowo Sąd w Warszawie.
 9. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia gościa, który:
  a) nie posiada ważnego dokumentu tożsamości (tj. dowód tożsamości bądź paszport)
  b) nie chce okazać dokumentu,
  c) jest pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających,
  d) podczas poprzedniego pobytu naruszył postanowienia Regulaminu.
 10. Dane Najemcy przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności.

§ 2. Zasady użytkowania

 1. Doba wynajmu trwa od godziny 14:00 do godziny 11:00 dnia następnego.
 2. W dniu rozpoczęcia pobytu Wynajmujący ma prawo pobrać zwrotną kaucję w wysokości 1500 PLN.
 3. W dniu wyjazdu, Najemca zobowiązany jest do zdania nieruchomości do godziny 11:00 w przeciwnym razie zostanie doliczona opłata w wysokości następnej rozpoczętej doby.
 4. Skrócenie przez Najemcę pobytu nie upoważnia go do żądania zwrotu wniesionej już opłaty.
 5. W nieruchomości obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i innych używek (dotyczy budynków). Za złamanie zakazu palenia wewnątrz nieruchomości Najemca zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty w kwocie 2000 PLN.
 6. Palenie na terenie nieruchomości, poza budynkami dozwolone jest w miejscu do tego przeznaczonym.
 7. W nieruchomości i na jej terenie zabronione jest palenie ognia w miejscach do tego nie przeznaczonych, pozostawianie otwartego ognia bez nadzoru, użytkowania żelazek, kuchenek oraz urządzeń grzewczych poza będącymi na wyposażeniu nieruchomości, a także innych urządzeń mogących powodować zagrożenie pożarowe.
 8. O wszelkich uszkodzeniach lub niesprawnościach wyposażenia nieruchomości lub sprzętu pływającego Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Wynajmującego.
 9. Zwierzęta są akceptowane tylko po wcześniejszym zgłoszeniu i uzgodnieniu.
 10. Na terenie wynajmowanej nieruchomości obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00-07:00.
 11. W przypadku interwencji Policji Wynajmujący obciąży Najemcę dodatkową opłatą w wysokości 1500 PLN (tysiąc pięćset złotych).
 12. W przypadku, gdy Najemca w sposób uporczywy narusza spokój, ciszę nocną lub dobra osobiste sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia społecznego, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Najemcy umowy najmu i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.
 13. Użytkownicy grilla, kominka i ogniska zobowiązani są do pozostawienia czystości po zakończonym grillowaniu czy paleniu. Drewno opałowe i do kominka dostępne są w cenie wynajmu.
 14. Najemca zobowiązany jest do segregacji i frakcjonowania śmieci zgodnie z opisem pojemników na śmieci w budynku i w miejscu składowania śmieci.
 15. Liczba osób nocujących w nieruchomości nie może przekraczać liczby podanej podczas rezerwacji.
 16. Goście zobowiązani są do właściwego zabezpieczenia nieruchomości, tj. do dokładnego zamykania wszystkich drzwi wejściowych i okien przed każdorazowym opuszczeniem nieruchomości oraz do przechowywania kluczy/kodów/pilotów bez możliwości dostępu do nich osób nieupoważnionych.
 17. Wynajmujący nie odpowiada za zniszczone lub zgubione wartościowe przedmioty pozostawione w nieruchomości.
 18. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, internetu, telewizji.
 19. Do stałego pobytu na terenie nieruchomości upoważnieni są jedynie goście zgłoszeni przez Najemcę; przy czym, pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 na terenie dozwolony jest wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Osoby niebędące gośćmi, a przebywające na terenie na zaproszenie gości, zobowiązane są do opuszczenia terenu do godziny 22.00, a ich nocowanie bez zgody Najemcy jest zabronione. Goście, którzy zaprosili takie osoby, ponoszą za nie odpowiedzialność, w tym za przestrzeganie przez te osoby postanowień niniejszego Regulaminu.
 20. Zezwala się Najemcy na parkowanie samochodów oraz innych pojazdów o masie do 2.5 t na terenie obiektu. Parking na terenie nieruchomości jest bezpłatny i niestrzeżony. Goście parkują swoje pojazdy na terenie obiektu bez zawierania umowy przechowywania tych pojazdów oraz pozostawionych w nich rzeczy i pieniędzy, ani innej umowy o podobnym charakterze. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie lub uszkodzenia tych pojazdów oraz pozostawionego w nich mienia.
 21. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych na terenie obiektu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu lokalu najemca wyraża zgodę na obciążenia go kosztami naprawy lub usunięcia szkody.
 22. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę, Najemca zobowiązany jest do powiadomienia telefonicznie Wynajmującego obiekt.
 23. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w obecności osoby upoważnionej przez Wynajmującego.
 24. Cena najmu nie obejmuje ubezpieczenia OC. Za doznane urazy, szkody i zniszczenia majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby) w czasie całego pobytu, Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności.
 25. Dostęp do jeziora i aktywności w wodzie z brzegu i z pomostu odbywają się na wyłączną odpowiedzialność Najemcy. Kąpielisko jest niestrzeżone. Najemca odpowiada za swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo małoletnich.
 26. Użycie przez Najemcę dostępnych sprzętów pływających (np. kajaków, desek SUP, łodzi żaglowej itp.) odbywa się na wyłączną odpowiedzialność Najemcy. Wynajmujący nie weryfikuje umiejętności i uprawnień Najemcy do używania sprzętów wodnych.
 27. Najemca zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu korzystania z sauny (jeśli jest dostępna).
 28. Sprzątanie końcowe wliczone jest w cenę pobytu.
 29. Każde dodatkowe sprzątanie na specjalne życzenie Najemcy to koszt 350 PLN. W cenę wliczona jest wymiana pościeli i ręczników.
 30. Opłaty za media, które udostępnia Wynajmujący, są wliczone w cenę pobytu.
 31. W przypadku pobytów dłuższych niż 7 dni na życzenie Najemcy raz na tydzień, może być dokonana wymiana pościeli i ręczników bez dodatkowych opłat.
 32. Za wszystkie szkody / kradzież powstałe podczas pobytu odpowiada materialnie Najemca.
 33. Wszelkie uwagi lub prośby dotyczące pobytu proszę kierować pod nr telefonu: 606107400 w godzinach 10:00-21:00.

§ 3. Płatności

 1. Wszystkie ceny noclegów podawane na stronie www.Jeziorowskie16.pl są cenami brutto w złotych polskich (ceny zawierają podatek VAT). Cena podana w chwili złożenia przez Najemcę zamówienia jest wiążąca dla obu stron.
 2. Najemca może wybrać formę płatności:
 • przelew tradycyjny – zapłata przed najmem. Po złożeniu Zamówienia Najemca powinien niezwłocznie wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy podany na zamówieniu.
 • zapłata za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl – zapłata po rezerwacji przed najmem nieruchomości. Po złożeniu rezerwacji Najemca powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem systemu Przelewy24. Realizacja najmu następuje po zaksięgowaniu wpłaty Najemcy w systemie płatności Przelewy24;
 • Najemca zobowiązany jest do zapłaty w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy najmu. Jeżeli w tym terminie Najemca nie dokona zapłaty, wtedy – zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 tj. ze zm.) – Wynajmujący wyznaczy Najemcy dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli Najemca oświadczy, że świadczenia nie spełni, Wynajmujący może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.

3. Podmiotem świadczącym usługę płatności elektronicznych jest PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym., krajowa instytucja płatnicza w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem IP24/2014. Nadzór nad wykonywaniem działalności w zakresie usług płatniczych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

rezerwacja
telefon+48606 107 400
mapa